അന്ധയായ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു… രാത്രിയില്‍ കിടപ്പറയില്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞത്.

അന്ധയായ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു… രാത്രിയില്‍ കിടപ്പറയില്‍ അവള്‍ പറഞ്ഞത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *