ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ തളക്കപ്പെട്ടവരെ തസ്കരന്മാരെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ തസ്കര വീരന്മാരുടെ ചൂതാട്ടം സമൂഹ മധ്യത്തിൽ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും നോക്കുകുത്തികളാകുകയാണ്.

ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ തളക്കപ്പെട്ടവരെ തസ്കരന്മാരെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെടുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ തസ്കര വീരന്മാരുടെ ചൂതാട്ടം സമൂഹ മധ്യത്തിൽ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും നോക്കുകുത്തികളാകുകയാണ് ,ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ share ചെയ്യുക😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *