എല്ലാത്തരം പാടുകളും കുഴികളും മാറാന്‍ ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ ഇങ്ങനെ ചെയുക

ശരീര സൗന്ദര്യവും മുഖ സൗന്ദര്യവും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കൃത്രിമ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നവര്‍ ആണ് ഇന്ന് ഒട്ടു മിക്ക ആളുകളും .എന്നാല്‍ ഈ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വളരെ ചിലവ് കൂടിയവ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം പലപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നും ഇല്ല .ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യവര്‍ധക വഴികളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്‌ .ഇവ ചിലവ് കുറഞ്ഞവ ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും കൃത്രിമ വസ്തുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നല്ല ഫലം കിട്ടുകയും ചെയുന്നു .അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയില്‍ ലഭ്യമായ ചില സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മുഖ സൌന്ദര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം .ഇവ തയാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കുക .ഉപകാരപ്രദം എന്ന് തോന്നിയാല്‍ മറക്കാതെ താഴെ കാണുന്ന ഷെയര്‍ ബട്ടന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷെയര്‍ ചെയുക

Beauty is a characteristic of an animal, idea, object, person or place that provides a perceptual experience of pleasure or satisfaction. Beauty is studied as part of aesthetics, culture, social psychology, philosophy and sociology. An “ideal beauty” is an entity which is admired, or possesses features widely attributed to beauty in a particular culture, for perfection.Ugliness is considered to be the opposite of beauty.

The experience of “beauty” often involves an interpretation of some entity as being in balance and harmony with nature, which may lead to feelings of attraction and emotional well-being. Because this can be a subjective experience, it is often said that “beauty is in the eye of the beholder.”[1]

There is evidence that perceptions of beauty are evolutionary determined, that things, aspects of people and landscapes considered beautiful are typically found in situations likely to give enhanced survival of the perceiving human’s genes.The characterization of a person as “beautiful”, whether on an individual basis or by community consensus, is often based on some combination of inner beauty, which includes psychological factors such as personality, intelligence, grace, politeness, charisma, integrity, congruence and elegance, and outer beauty (i.e. physical attractiveness) which includes physical attributes which are valued on an aesthetic basis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *