ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടും ബേക്കും നോക്കി പ്രേമിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫ്രണ്ടും ബേക്കും നോക്കി പ്രേമിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *