തന്നെ “വെടിച്ചി” എന്ന്‍ വിളിച്ചവന് കുട്ടി നന്ദന കൊടുത്ത കിടിലന്‍ മറുപടി.

തന്‍റെ ഇന്സ്ടാഗ്രമില്‍ വെടിച്ചി എന്ന് കമ്മന്റ് ചെയ്തവന് നന്ദന കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ വയറലാവുന്നത്.

മറുപടി ഇങ്ങനെ:

ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ പോയി വിളിക്കുന്ന നന്ദന വർമ്മ പറഞ്ഞത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *