ഇരട്ടി വില കൊടുത്തു ഇരു നില വീട് വാടകക്ക് എടുത്തു അനാശ്യാസം സീരിയല്‍ നടിമാര്‍ ഉള്‍പടെ അഞ്ചു പേര്‍ പിടിയില്‍..!!

ഇരട്ടി വില കൊടുത്തു ഇരു നില വീട് വാടകക്ക് എടുത്തു അനാശ്യാസം സീരിയല്‍ നടിമാര്‍ ഉള്‍പടെ അഞ്ചു പേര്‍ പിടിയില്‍ രാമപുരത് വീട് വാടകക്ക് എടുത്താണ് ഇവന്മാരുടെ ലീലാ വിലാസങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി കൊണ്ടിരുന്നത് സങ്ങതിലെക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളെ എത്തിച്ചത് ബംഗ്ലൂര്‍ ഉള്ള എജന്റ്റ് വഴിയാണെന്ന് അറിയാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവരില്‍ രണ്ടു സീരിയല്‍ നടിമാര്‍ ഉള്‍പടെ അഞ്ചു പേര്‍ ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ചു പേരും പോലീസ് പിടിയില്‍ ആയിട്ടുണ്ട് സീരിയലില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന നല്ലവരായ നടിമാര്‍ക്ക് ചീതപ്പെരുണ്ടാക്കാന്‍ ഇവളെ പോലെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം പോരെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *